St Margaret’s, Karaka

Parish:

Papakura

Phone:

(09) 299 8086

Physical Address:

324 Linwood Rd, Karaka

Postal Address:

PO Box 72633 Papakura 2244

Vicar:

Jason Grainger

Clergy:

Anne Moody

Administrator:

Janice Thompson