Pronunciation / vowels

Te Aka Māori Dictionary

Basic pronunciation

‘Ki mai Māori’

A HA KA MA NA

Finnian Galbraith from Kāpiti College on the importance of correctly pronouncing Māori words

Vowels  and waiata – Tutira mai ngā iwi